Anglès per a viatjar

Dijous de 18:30 a 19:30

En línia

45€ Trimestrals

Destinataris

Adreçat a adults

Descripció

Aquest curs va destinat a persones que ja tenen certs coneixements de l’idioma i, sense aprofundir dins la gramàtica, volen conèixer l’anglès per a viatjar. Orientat a situacions quotidianes que es produeixen durant el transcurs d’un viatge.

Horari

Dijous de 18,30 a 19,30h.
Del 8 d’abril al 10 de juny de 2021, 10 sessions per trimestre.

Material

Inclòs

Tallerista

Rachel Thew

English Language Trainer, specialist in pronunciation, presentations, academic and arts English, Performer, Artist, and Arts Teacher. Twenty years’ experience teaching English and Arts.

Professora de llengua anglesa, especialista en pronunciació, presentacions acadèmiques i artístiques en anglès, artista i mestre d’arts. Vint anys d’experiència ensenyant anglès i art.

Observacions

En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) aquesta activitat s’adaptarà perquè pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la qual es continuarà oferint l’activitat.

Tallers relacionats